XL-BYG logo

ASPEN ARIF025I1 BENZIN

ASPEN R  RACING BRÆNDSTOF

Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen

1.199,-pr. DUNK
+ evt fragt
Køb for op til 60.000 kroner med

Antal afsalgsenhed( 1,00 DUNK )

Ikke på lager til levering

Ikke på lager

Beskrivelse

Aspen R er brændstoffet til dig, der bare vil have det bedste og være sikker på, at din motor udnytter sin fulde kapacitet – gang på gang. Det anvendes primært inden for motorsport, hvor kravene til en stærk og stabil præstation i bil, i gokart eller på motorcykel er størst. Aspen R har oktantallet RON 102/MON 90, hvilket er det højeste i henhold til det internationale motorsportsforbund FIA’s retningslinjer.

Specifikationer

Varenummer2039932
ProdukttypeBenzin
Størrelse25 L
Passer tilMotorer
Leverandør Nummer13053
EAN 17330045131104
Lev. Varenr.100160
UN-CodeUN1203
SikkerhedssætningerP102 Opbevares utilgængeligt for børn. P201 Indhent særlige anvisninger før brug. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…. P331 Fremkald IKKE opkastning. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
FaresætningerH224 Yderst brandfarlig væske og damp. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H315 Forårsager hudirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H340 Kan forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>. H350 Kan fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>. H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn. H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Nettovægt (KG)20,06
ModelARIF025i1
BB Varegruppe ID6150

Andre købte også

Andre har også set